This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tłumacza na stronie internetowej
 • brak informacji o zakresie działalności
 • brak tekstów alternatywnych dla obrazków
 • brak tyflomapy
 • brak pól uwagi i ścieżek komunikacyjnych
 • brak alarmów przeciwpożarowych w toaletach
 • brak pętli indukcyjnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kowalska.
 • E-mail: kadry.kowalska@sp4.polkowice.pl
 • Telefon: 76 746 53 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Polkowicach
 • Adres: ul. Hubala 3
  59-100 Polkowice
 • E-mail: sekretariat@sp4.polkowice.pl
 • Telefon: 76 746 53 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wchodząc do budynku szkoły otrzyma pomoc pracownika obsługi znajdującego się na dyżurce. Na każdej kondygnacji budynku oraz na obiektach sportowych znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w dwie windy (jedna na obiektach sportowych, druga na bloku dydaktycznym).

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440