This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż jest możliwość ubiegania się o wsparcie  w ramach Konkursu grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

  • jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej;
  • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do oświadczenia należy dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy Polkowice i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia na czas nauki ucznia w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji.

W okresie użyczenia, rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczniowie szkół średnich zobowiązani będą do okazywania zakupionego sprzętu komputerowego i sprawdzenia jego stanu technicznego upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Polkowice.

Termin składania oświadczeń upływa 22 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice  w godzinach pracy Urzędu.

Informacji o Programie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy  Polkowice ul. Górna 2, pok. 206, bądź pod numerem telefonu 768474145.

 

Druki do pobrania:

1. Oświadczenie rodzica

2. Oświadczenie pełnoletniego ucznia

3. Regulamin konkursu

 

Więcej informacji na temat konkursu grantowego Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” dostępnych jest pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440